Session 9: Use of Welsh

Mae ail gartrefi yn creu problemau

        Second homes create problems

Annwyl olygydd

         Dear editor

Dylen ni drafod y problemau y mae ail gartrefi yn eu creu yn ein cymunedau

         We should discuss the problems that second homes create in our communities

Dylen ni ddarparu llety dros dro i bobl sy`n byw ar y strydoedd

         We should provide temporary accommodation for people living on the streets

Dylen ni hefyd geisio atal digartrefedd am byth

         We should also try to prevent homelessness forever

Mae tŷ yn cynrychioli sefydlogrwydd, cysur a diogelwch i deulu

         A house represents stability, comfort and security for a family

Mae gormod o bobl yng Nghymru yn talu prisiau rhent uchel iawn

         Too many people in Wales pay very high rental prices

Mae prynu tŷ yn amhosibl yn eu hardal leol oherwydd perchnogaeth ail gartref

         Buying a house is impossible in their local area due to second home ownership

Mae pobl sydd eisiau prynu ail gartref yn achosi prisiau tai i godi

         People who want to buy a second home cause house prices to rise

I`r rhai sy`n ddigon ffodus i fod yn berchen ar ail gartref, dylen ni ofyn iddynt dalu trethi dwbl

         For those fortunate enough to be the owner of a second home, we should ask them to pay double taxes

Dylen ni roi blaenoriaeth i bobl leol dros y cyfoethocaf mewn cymdeithas

         We should give priority to local people over the richest in society

Byddai hyn yn rhoi cyfle i bobl sy`n byw yn ein cymuned aros a gweithio lle cawsant eu geni

         This would give people living in our community the opportunity to stay and work where they were born

Nid yw cymunedau`n elwa pan ddefnyddir ail gartrefi yn ystod amser gwyliau yn unig

         Communities do not benefit when second homes are only used during vacation time

Dylai cartrefi lleol yn mynd at bobl a fydd yn byw ynddynt trwy`r flwyddyn

         Local homes should go to people who will live in them all year long

Mae cael cartref yn hawl ddynol, a rhaid i`n gwleidyddion ymladd dros hyn

         Having a home is a human right, and our politicians must fight for this