Session 9: Story

Roedd Sam wastad wedi byw yn y ddinas

        Sam had always lived in the city

Weithiau byddai`n gyrru i`r cefn gwlad i fynd am dro

         He would sometimes drive into the countryside to go for a walk

Sut bynnag, nid oedd e erioed wedi aros y tu allan i`r ddinas

         However, he had never stayed outside the city

Roedd yn meddwl y byddai`n gyffrous mynd am ychydig ddyddiau i fwthyn gwyliau mewn rhan anghysbell o Gymru

         He thought it would be exciting to go for a few days to a holiday cottage in a remote part of Wales

Paciodd focs o fwyd am sawl diwrnod a chychwyn

         He packed a box of food for several days and set off

Dilynodd y ffordd cyn belled ag yr aeth

         He followed the road as far as it went

Yna bu`n rhaid iddo barhau am sawl milltir ar hyd trac garw i gyrraedd y bwthyn

         He then had to continue for several miles along a rough track to reach the cottage

Ar l coginio pryd o fwyd aeth i`w wely, ond ni allai gysgu

         After cooking a meal he went to bed, but he could not sleep

Roedd yn rhy ddistaw

         It was too quiet

Nid oedd sŵn ceir a threnau, sy`n parhau trwy`r nos yn y ddinas

         There was no sound of cars and trains, which continue through the night in the city

Atgoffodd seiren achlysurol yr heddlu yng nghanol y nos fod pobl yn y ddinas yn cael eu diogelu

         The occasional police siren in the middle of the night reminded him that people in the city were being protected

O ffenestr ei fwthyn, edrychodd allan ar awyr ddu gwasgaru sr

         From his cottage window, he looked out at the black sky scattered with stars

Hedfanodd creadur rhyfedd, ystlum, heibio yn dawel

         A strange creature, a bat, flew by quietly

Roedd y distawrwydd yn frawychus

         The silence was frightening

Nid oedd yn mwynhau bod mewn lle mor unig

         He did not enjoy being in such a lonely place

Nid oedd yna dafarn na sinema, neu hyd yn oed siop

         There was no pub nor cinema, nor even a shop

Gyda rhywfaint o dristwch torrodd ei daith yn fyr a dychwelodd i`r ddinas a`i synau cyfarwydd

         With some sadness he cut short his trip and returned to the city and its familiar noises