Session 9: Sentences

Dw i`n meddwl bod teledu yn y lolfa.

        I think that there is a television in the lounge.

Dywedodd ei fod wedi gadael yr arian ar y bwrdd.

        He said that he had left the money on the table.

Rhybuddiodd fi fod y trn yn orlawn heno.

        He warned me that the train is overcrowded this evening.

Dyna`r ffermwr sy`n mynd defaid i`r farchnad.

        That is the farmer who is taking sheep to the market.

Wnaethoch chi ddim dweud bod chi`n mynd i ffwrdd.

        You didn`t say that you are going away.

Mae`n hoffi`r ffilm y mae`r myfyrwyr wedi`i gwneud.

        He likes the film that the students have made.

Mae`r arwydd yn rhoi rhybudd bod y llawr yn wlyb.

        The sign gives a warning that the floor is wet.

Mae`r cymdogion yn cwyno bod sŵn o`r parti yn ofnadwy.

        The neighbours are complaining that noise from the party is terrible.

Dyma`r ffenestr y mae`r lleidr wedi`i thorri i fynd i mewn.

        This is the window that the thief has broken to get in.

Dyna`r bws sy`n mynd i ganol y dref.

        That is the bus that goes to the town centre.

Dw i`n meddwl ei bod hi wedi bod yma o`r blaen.

        I think that she has been here previously.

Mae`r cwsmer eisiau canslo`r apwyntiad y mae e wedi`i wneud ar gyfer y prynhawn yma.

        The customer wants to cancel the appointment that he has made for this afternoon.

Gobeithio eich bod chi`n teimlo`n well ar l gorffwys.

        I hope that you feel better after resting.

Dyma`r gwyliau yr ydyn ni wedi`i ddewis.

        This is the holiday that we have chosen.

Fe wnaethon nhw bopeth yr ydw i wedi gofyn iddynt ei wneud.

        They did everything that I have asked them to do.

Gwnes i gofio fod e eisiau mynd am ddeuddeg o`r gloch.

        I remembered that he wants to go at twelve o`clock.

Mae rhywun pwysig yn y dafarn sydd eisiau cwrdd chi.

        There is someone important in the pub who wants to meet you.

Dyma`r model ffn y mae fy ffrind yn ei gymeradwyo.

        This is the model of phone that my friend recommends.

Pryd aethoch chi i Ogledd Cymru?

        When did you go to North Wales?

Y grŵp sy`n dod i`r gwesty yr wythnos nesaf sydd ddim eisiau brecwast.

        It is the group that is coming to the hotel next week that do not want breakfast.