Session 7: Story

Botanegydd yw Chris sydd wedi cynnal arolwg o blanhigion ar hyd yr arfordir

        Chris is a botanist who has carried out a survey of plants along the coast

Un diwrnod yn yr haf roedd yn dilyn llwybr ar hyd pen y clogwyni

         One day in the summer he was following a path along the top of the cliffs

Stopiodd i dynnu llun o blanhigyn prin yn tyfu mewn crac yn y creigiau

         He stopped to take a photograph of a rare plant growing in a crack in the rocks

Wrth iddo gyffwrdd `r graig, symudodd carreg a daeth haid ddig o gacwn allan o nyth

         As he touched the rock, a stone moved and an angry swarm of wasps came out from a nest

Dechreuodd y cacwn gasglu o amgylch pen Chris

         The wasps began to gather around Chris`s head

Roedd yn poeni`n fawr am gael ei bigo, felly fe redodd i ffwrdd ar hyd y llwybr

         He was very worried about being stung, so he ran off along the path

Parhaodd y cacwn i`w ddilyn

         The wasps continued to follow him

Buan y cyrhaeddodd fuarth fferm

         He soon reached a farmyard

Wrth edrych o gwmpas, gwelodd sied nad oedd wedi`i chloi

         Looking around, he saw a shed that was not locked

Rhuthrodd y tu mewn a chau`r drws, gan aros i`r cacwn mynd i ffwrdd

         He rushed inside and shut the door, then waited for the wasps to go away

Yn ddiweddar, mae Chris wedi rhoi darlith mewn cynhadledd fotaneg

         Chris has recently given a lecture at a botany conference

Dangosodd lun o`r planhigyn prin ar ben y clogwyn, a dywedodd wrth y gynulleidfa am y digwyddiad gyda`r cacwn

         He showed a picture of the rare plant on the cliff top, and told the audience about the incident with the wasps

Rhybuddiodd e nhw i fod yn ofalus wrth dynnu lluniau o blanhigion

         He warned them to be careful when photographing plants

Gallai fod yn fwy peryglus na`r disgwyl

         It could be more dangerous than expected