Session 7: Article

Newid hinsawdd ydy`r prif reswm dros dywydd eithafol yng Nghymru

        Climate change is the main reason for extreme weather in Wales

Mae glaw trwm a stormydd mellt a tharanau yn ysgubo ar draws y wlad pob blwyddyn

         Heavy rain and thunderstorms sweep across the country every year

Gall adeiladau gael eu niweidio gan ddŵr llifogydd, mellt a gwyntoedd cryfion

         Buildings can be damaged by flood water, lightning and strong winds

Mae Llywodraeth Cymru yn gwario miliynau ar gynlluniau amddiffyn rhag llifogydd

         The Welsh Government spends millions on flood defence schemes

Fodd bynnag, mae problemau difrifol yn dal i ddigwydd

         However, serious problems are still occurring

Gall systemau rhybuddio rhag llifogydd yn methu

         Flood warning systems can fail

Gall llifogydd orlethu amddiffynfeydd

         Flooding can overwhelm defences

Roedd cartrefi a busnesau o dan y dŵr mewn ardaloedd nad oeddent wedi gweld llifogydd ers degawdau

         Homes and businesses were underwater in areas that had not seen flooding for decades

Mae rhai teuluoedd yn Ne Cymru wedi cael eu gorfod i adael cartrefi oedd wedi cael eu gorlifo dwywaith yn barod

         Some families in south Wales have been forced to leave homes that had already been flooded twice

Treuliodd criwiau`r gwasanaeth t‚n lawer o oriau yn pwmpio dŵr allan o`u cartrefi

         Fire service crews spent many hours pumping water out of their homes

Mae trigolion a busnesau yn byw mewn ofn mwy o lifogydd

         Residents and businesses are living in fear of more floods

Mae draeniau wedi`u blocio ‚ silt o lifogydd y gaeaf

         Drains are blocked with silt from the the winterís floods

Mae angen clirio`r draeniau ar frys gan fod hyn yn achos llifogydd mewn llawer o ardaloedd

         The drains need clearing urgently as this is a cause of flooding in many areas

Mae angen trosglwyddo bagiau tywod i bob cartref sydd mewn perygl o lifogydd

         Sandbags need to be delivered to every home that is at risk from floods

Mae`n amlwg y bydd angen buddsoddiad sylweddol yng Nghymru mewn cynlluniau amddiffyn rhag llifogydd newydd

         It is obvious that Wales will need significant investment in new flood defence schemes