Session 13: Use of Welsh

Mae dadl wedi datblygu dros enw stryd `Ffordd Penrhyn` ar ystâd dai newydd yn y Barri, De Cymru

        An argument has developed over the street name `Ffordd Penrhyn` on a new housing estate in Barry, South Wales

Mae trafodaeth ar gyfryngau cymdeithasol yn honni bod yr enw er anrhydedd i berchennog caethweision Richard Pennant, y Barwn Penrhyn cyntaf

         A discussion on social media claims that name is in honour of slave owner Richard Pennant, the first Baron Penrhyn

Gwnaeth ei ffortiwn o gaethweision a orfodwyd i weithio ar ei blanhigfeydd siwgr yn Jamaica

         He made his fortune from slaves forced to work on his sugar plantations in Jamaica

Roedd yr arian a wnaed yn hanfodol i`w ddatblygiad o`r chwareli llechi yn Bethesda, ac adeiladu Castell Penrhyn ar gyrion Bangor

         The money made was crucial to his development of the slate quarries in Bethesda, and the building of Penrhyn Castle on the outskirts of Bangor

Mae`r cyngor lleol yn dadlau mai ‘penrhyn’ yw’r gair Cymraeg am ‘peninsula’ a bod y ffordd yn y Barri yn arwain at benrhyn

         The local council argue that ‘penrhyn’ is the Welsh word for ‘peninsula’ and that the road in Barry leads to a peninsula

Mae protestwyr yn dweud bod y cyngor yn annhebyg i gyfaddef i enwi`r stryd ar ôl yr Arglwydd Penrhyn

         Protesters say it is unlikely that the council would admit to naming the street after Lord Penrhyn

Maen nhw`n galw ar Gyngor Bro Morgannwg i newid enw`r ffordd

         They are calling on the Vale of Glamorgan Council to change the name of the road

Awgrymir y byddai newid yr enw i `Ffordd y Penrhyn` yn setlo`r mater

         It is suggested that changing the name to `Ffordd y Penrhyn` would settle the matter

Byddai hyn bellach yn cyfieithu fel `The Peninsula Road` ac yn cyfeirio`n glir at y nodwedd ddaearyddol

         This would now translate as `The Peninsula Road` and clearly refer to the geographical feature