Session 13: Sentences

Cyhuddodd e`r plant o ddwyn o`r siop.

        He accused the children of stealing from the shop.

Dangosodd y rheolwr i`r cynorthwyydd sut i ddefnyddio`r cyfrifiadur.

        The manager showed the assistant how to use the computer.

Bydd y darlithydd yn dysgu am goedwigaeth ac amaethyddiaeth.

        The lecturer will be teaching about forestry and agriculture.

Rhaid iddyn nhw atal pobl rhag siarad yn y llyfrgell.

        They must stop people from talking in the library.

Anfonodd y cwmni`r nwyddau at y cwsmer.

        The company sent the goods to the customer.

Gwnaethon ni adrodd wrth y perchennog am ddŵr yn dod trwy`r nenfwd.

        We reported to the landlord about water coming through the ceiling.

Cuddiodd y cerddwyr yn y coed rhag y ffermwr dig.

        The walkers hid in the wood from the angry farmer.

Fe wnaethon ni ddianc rhag y bobl ddiflas yn y parti.

        We escaped from the boring people at the party.

Dychwelodd yr athro i`r ysgol i gwrdd rhieni.

        The teacher returned to the school to meet parents.

Rhaid inni amddiffyn rhag difrod yn ystod y storm.

        We must protect against damage during the storm.

Wnest ti gofio i dalu bil y gwesty?

        Did you remember to pay the hotel bill?

Rhaid i chi gytuno gyda phenderfyniad y llys.

        You must agree with the decision of the court.

Roedd yn dadlau r swyddog ynglŷn r ddirwy barcio.

        He was arguing with the officer about the parking fine.

Maen nhwn chwilio am ddatrysiad ir broblem.

        They are searching for a solution to the problem.

Mae`r cwmni`n credu mewn darparu hyfforddiant da i staff.

        The company believes in providing good training for staff.

Ymwelodd y gwleidydd `r dref a chyfarfod `r maer.

        The politician visited the town and met the mayor.

Peidiwch chyffwrdd bara poeth o`r popty.

        Don`t touch hot bread from the oven.

Mae`n mynd i lawio felly cofiwch am fynd `ch cot.

        It is going to rain so remember to take your coat.

Roedd yn aros wrth y goleuadau traffig.

        He was waiting at the traffic light.

Roedd y plant yn chwilio am yr hwyaid wrth y llyn.

        The children were looking for the ducks at the lake.